KETUA PENGADILAN NEGERI SIDRAP
 

1.      Bidang Perdata

 • Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan
 • Menetapkan panjar biaya perkara
 • Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan
 • Mendelagasikan wewenang kepada wakil ketua untuk membagi perkara pemohon dan menunjuk hakim untuk menyidangkannya
 • Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan
 • Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan agar termohon eksekusi dapat dilakukan teguran (aanmaning) untuk memenuhi putuisan yang telah berkekuatan hukum tetap
 • Memerintahkan, memimpin serta mengawasi eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku
 • Menetapkan pelaksanaan lelang, tempat pelaksanaan lelang, dan kantor lelang Negara sebagai pelaksanaan lelang
 • Melaksanakan serta merta :
- Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta izin kepada Pengadilan Tinggi
- Dalam hal perkara dimohonkan kasasi wajib minta izin kepada Mahkamah Agung
 • Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau Peradilan Tinggi yang berkaitan dengan hokum atau perkara kepada Hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil panitera, panitera Muda, Penitera Pengganti dan Jurusita.
 • Menyediakan buku khusus u ntuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya
 • Mengevaluasi laporan mengenai penangguhan perkara yang dilakukan Hakim dan Penitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasi secara periodic kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

 

2.      2.      Bidang Pidana
 • Menatapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat.
 • Membagi perkara dengan acara biasa dan singkat
 • Menandatangani surat penetapan izin penyitaan, persetujuan penyitaan izin penggeledahan,penahanan dan perpanjangan penahanan.
 • Memerintahkan jurusita untuk memberitahukan verstek kepada, isi putusan banding dan isi putusan kasasi kepada terdakwa pemohon banding dan kasasi.
 • Menyediakan buku khusus untuk anggota hakim majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya
 • Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim pengawas dan pengamat (KIMWASMAT) secara periodic
 • Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat praperadilan dang anti rugi kepada hakim untuk disidang.
 • Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Hakim Majelis lainnya dalam memutuskan perkara serta merahasiakannya
 • Menyerahkan berkas permohonan grasi untuk diproses

 

3.      3.    Umum
 • Menandatangani halaman pertama dan terakhir semua register perkara perdata dan pidana
 • Melakukan pengawasan dan menerima laporan dari wakil ketua
 • Meneruskan SEMA, PERMA dan surat-surat dari Mahkamah Agung atau PT yang berkaitan dengan hokum dan perkara kepada para Hakim, pansek, wapan, panmud dan PP
 • Sebagai Pembina Darmayukti PTWP dan koperasi pengadilan
 • Bersama-sama dengan Pansek mengawasi pelaksanaan proyek dan penggunaan DIPA
 • Konsultasi ke PT
 • Melakukan evaluasi mendadak terhadap keuangan perkara
 • Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan tahunan

 

4.      4.  Diluar Tupoksi
 • Membina kerja sama yang baik dengan lembaga MUSPIDA
 • Member nasehat bila diminta
 • Menghadiri undangan MUSPIDA dan ketua DPR
 • Secara priodik mengadakan/mengikuti forum pertemuan antara Pengadilan, kejaksaan dan kepolisian

 

WAKIL KETUA ( SEMENTARA TIDAK ADA)
 
1. Bidang Perdata
 • Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan
 • Melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya
 • Dalam hal ketua mendelegasikan wewenang pembagian perkara permohonan, harus membagikan kepada hakim secara merata

2.  Bidang Pidana

 • Melaksanakan tugas ketua apabila Ketua berhalangan
 • Dalam hal ketua mendelegasi wewenang pembagian perkara dengan acara singkat dan tindak pidana ringan, harus membagikan kepada Hakim searah merata

3.  Umum

 • Membantu ketua dalam membuat program kerja jagka pendek dan jangka panjang, pelaksaan serta pengorganisasian
 • Mewakili ketua bila berhalangan
 • Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sesuai dengan renca kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pemgawasan tersebut kepada ketua
 • Mengikuti pertemuan berkala yang diadakan oleh ketua

4.  Diluar Tupoksi

 • Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan SDM
 • Diskusi tekhnis dengan ketua dan para Hakim
 • Mengikuti pembinaan mental dan rohani
 • Mengikuti pembinaan fisik dan jasmani (olah raga)
 • Mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan dan kerja bakti
 • Mewakili ketua da pelaksanaan tugas-tugas Muspida dalam hal ini Menghadiri undangan-undangan

 

HAKIM


 1.      Memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata
 • Menerima berkas perkara dan menentukan hari siding
 • Memeriksa dan menandatangani penetapan-penetapan persidangan
 • Melakukan persiapan persidangan
 • Melaksanakan persidangan perkara perdata dan pidana
 • Mengoreksi dan menandatangani berita acara persidangan
 • Membuat dan menandatagani putusan

2.      Pengawasan bidang

 • Koordinasi dengan pejabat bidang yang diawasi
 • Membuat laporan pengawasan bidang

3.      Evaluasi Persidangan

 • Membuat laporan kegiatan persidangan

4.      Mengikuti pembinaan dan pengembangan SDM

 • Diskusi teknis dengan ketua dan wakil ketua
 • Mengikuti pembinaan mental dan rohani
 • Mengikuti pembinaan fisik dan jasmani (olahraga)
 • Mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan dan kerja bakti

 

PANITERA / SEKRETARIS

1.   Menerima berkas perkara pidana/perdata dan menunjuk panitera Pengganti

 • Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dari kepaniteraan pidana dan perdata
 • Menyerahkan berkas perkara/perdata kepada ketua
 • Menerima kembali berkas perkara pidana/perdata yang telah ditetapkan Majelis Hakim/Hakim dari ketua
 • Menunjuk Penitera Pengganti dan Jurusita yang akan membantu Majelis Hakim/Hakim dalam mengadili perkara pidana dan perdata
 • Menerima dan menantangani permohonan banding dan kasasi
 • Meneliti berkas perkara pidana dan perdata banding/kasasi yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
2.     2.    Membantu Mejlis Hakim/Hakim dalam Mengadili Perkara
 • Menerima berkas perkara pidana/perdata dari Ketua Majelis Hakim/Hakim
 • Membuat penetapan hari siding yang telah ditentukan oleh ketua Mejelis Hakim/Hakim
 • Mempersiapkan persidangan perkara pidana/perdata
 • Membantu hakim mencatat jalannya persidangan
 • Membjuat berita acara persidangan
 • Menyerahkan berita acara persidangan kepada ketua Majelis Hakim/Hakim untuk diteliti dan ditandatangani
 • Membuat perpanjangan penahanan
 • Membuat laporan kegiatan persidangan
3.     3.  Penanganan Surat Masuk dan Keluar
 • Menerima dan dan membaca surat-surat masuk dari urusan umum dan meneruskan kepada ketua
 • Menerima, meneliti dan meneruskan surat-surat masuk sesuai disposisi ketua
 • Membuat konsep surat keluar sesuai kebutuhan
 • Menandatangani surat keluar
4.     4.  Penanganan Surat-surat Dinas Lainnya
 • Menerima, meneliti dan mendelegesikan surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti persidangan
 • Menerima,meneliti dan mendelegasikan salinan/turunan putusan perkara pidana perdata
 • Menerima, meneliti dan mendelegasikan surat kuasa khusu yang akan diajukan di persidangan
 • Melegalisasi berkas-berkas kepegawaian
5.     5.  Penanganan Eksekusi
 • Menerima dan melaporkan permohonan aanmaning dan eksekusi
 • Membuat resume perkara yang dimohonkan eksekusi
 • Memrintahkan Jurusita untuk memanggil pemohon dan termohon Eksekusi
 • Mendampingi ketua untuk aanmaning
 • Melaksanakn dan melaporkan pelaksanan eksekusi kepada ketua
6.     6.   Penanganan Keuangan Perkara Perdata
 • Menerima laporan dari kasir adanya perkara masuk
 • Menyerahkan uang pada kasir untuk diteruskan kepada jurusita
 • Memeriksa, meneliti dan menandatangani buku induk keuangan perkara perdata
7.     7.  Penangan Keuangan Administrasi Umum (DIPA)
 • Membuat Surat Keputusan Pengelola Anggaran
 • Menerima, meneliti dan menandatangani surat-surat pernaytaan tanggung jawab belanja rutin (GUP)
 • Menerima, meneliti dan menandatangani daftar belanja pegawai
 • Menerima, meneliti dan menandatangani laporan-laporan keuangan baik yang menggunakan aplikasi maupun manual
 • Menerima, meneliti dan menandatangani usulan anggaran tahun berikutnya
 • Mengontrol bendahara dalam penggunaan anggaran
8.     8.  Melakukan koordinasi dan pengawasan internal
 • Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi dan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi
 • Mengontrol kedisiplinan pegawai
 • Mengontrol kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor
 • Melakukan koordinasi dengan ketua dan wakil ketua
 • Melakukan koordinasi dengan pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan
 • Mengikuti rapat bulanan
9.     9.  Mengikuti Pembinaan dan Pengembangan SDM
 • Dsikusi teknis dengan ketua, wakil ketua para hakim, panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti
 • Mengikuti pembinaan mental dan rohani
 • Mengikuti pembinaan fisik dan jasmani
 • Mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan dan kerja bakti

 

WAKIL PANITERA

1.     1.    Sebagai  Wakil Panitera
 • Membantu panitera secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas Administrasi perkara
 • Melaksanakan tugas-tugas yang didelegasikan oleh painter
 • Menerima kembali berkas perkara/pidana yang telah ditetapkan Majelis Hakim/ Hakim dari ketua
 • Menunjuk Panitera pengganti dan jurusita yang akan membantu majelis Hakim/ Hakim dalam mengadili perkara pidana dan perdata
 • Menerima dan menandatangani permohonan banding dan kasasi
 • Meneliti berkas perkara pidana dan perdata banding/kasasi yang akan dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
2.       2.    Membantu Majelis Hakim dalam Mengadili perkara
 • Menerima berkas perkara pidana/perdata dari Ketua Majelis Hakim/hakim
 • Membuat penetapan hari sidang yang telah ditentukan oleh ketua Majelis Hakim/ Hakim
 • Mempersiapkan persidangan perkara pidana/perdata
 • Membantu hakim mencatat jalannya persidangan
 • Membuat berita acara persidangan
 • Menyerahkan berita acara persidanbgan kepada Ketua Mejelis hakim/hakim untuk diteliti dan ditandatangani
 • Membuat perpanjangan penahanan
 • Membuat laporan kegiatan persidangan
3.      3.   Penganan Surat Masuk dan Surat Keluar
 • Menerima dan membaca surat-surat masuk dari urusan umum dan meneruskan kepada ketua
 • Menerima , meneliti dan meneruskan surat-surat masuk sesuai disposisi ketua
 • Membuat konsep surat keluar sesuai kebutuhan
 • Menandatangani surat-surat keluar
4.       4.  Penanganan surat-surat dinas lainnya
 • Menerima, meneliti dan mendelegasikan surat-surat yang akan diajukan

 


 WAKIL SEKRETARIS

1.      1.   Urusan Umum
 • Mengadakan koordinasi dengan PLH kaur umum mengenai persiapan perlengkapan persidangan
 • Koordinasi mengenai pengiriman laporan bulanan pengiriman surat-surat kekantor pos, dll
 • Meneliti kebenaran laporan-laporan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan urusan umum
2.     2. Urusan kepegawaian
 • Koordinasi dengan kaur kepegawaian mengenai tugas pokoknya seperti laporan bulanan , daftar hadir hakim/karyawan, laporan tambah kurang hakim/pegawai, majelis Hakim/hakim
 • Koordinasi mengenai usul kenaikan gaji berkala, usul kenaikan pangkat dll
 • Meneliti kebenaran laporan-laporan, usuk kenaikan gaji berkala, usuk kenaikan pangkat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan urusan kepegawaian
3.    3.  Urusan keuangan
 • Mengadakan koordinasi dengan kaur keuangan dan bendahara pengeluaran serta pembuat daftar gaji agar mengajukan SPP gaji tepat waktu, sehingga pembayaran gaji para hakim.pegawai tepat waktu pula
 • Koordinasi mengenai laporan bulanan SAKPA/rekonsiliasi dengan KPPN, laporan realisasi anggaran laporan daftar kredit Anggaran dank as rutin laporan register penutup kas
 • Koordinasi dengan bendahara penerima mengenai penerimaan Negara bukan Pajak
 • Meneliti kebenaran daftar gaji, laporan-laporan dan surat-surat lain yang berhubungan denga urusan surat-surat lain yang berhubungan dengan urusan keuangan.

Last Updated (Wednesday, 11 November 2015 11:38)